Septicumi e-poe müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Septicum.ee (edaspidi Septicum e-pood) omanik Septicum OÜ vahel Septicumi e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2.  Septicumil on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.septicum.ee. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja Septicumi õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3.  Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4.  Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.


2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.  Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.2.  Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.3.  Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest Septicumi poolt pakutud maksekeskkonnas. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.4.  Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Septicum kliendile e-kirjaga kinnituse. Kui kinnitus e-kirja ei laeku, palume võtta ühendust klienditoega info@septicum.ee või helistada numbril 56920255.

2.5. Arve saadetakse koos kaubaga.

2.6.  Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Septicum OÜ arvelduskontole.

 3. KAUBA HIND

3.1.  Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on eurodes. Toodetele lisandub 20%-line käibemaks.

3.2.  Juhul, kui Klient ei vali tellitud kaubale Septicumi lattu ise järele tulemist, lisandub müügihinnale kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt tarnetingimustele.

3.3. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga vahel sõlmitud lepingule.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1    Kaupa saab tellida kliendi poolt valitud aadressile.

4.2 Kauba kättesaamine Septicum OÜ laost aadressil Reinu, Pikknurme küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa.

4.3. Kauba väljastamine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal.

4.3.1. Kliendile väljastatakse kaup isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib Septicum jätta kauba väljastamata.

4.3.2. Septicum ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui Septicumist mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse koopia arvest või unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.3. Tellimisel kauba kättesaamiseks Septicumi laost ei lisandu summale tarne tasu.

4.4.0  Kauba kontroll

4.4.1. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras, tuleb sellest koheselt teavitada Septicumi klienditeenindust +372 56920255 või info@septicum.ee.

4.4.2. Septicum vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.  Septicum kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Septicum ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

5.2.  Septicumil puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

5.3.  Septicum jätab endale õiguse saata kliendi e-maili aadressile ning mobiilinumbrile infot enda ja koostöö partnerite toodete ja pakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda enda andmete kustutamist Septicumi andmebaasist.

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.  Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2.  Kauba tagastamiseks peab klient täitma toodete tagastusavalduse ning edastama selle koos kaubaga Septicumi lattu.

Tagastusavalduse vormi leiab siit: tagastusavaldus

6.3.  Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Septicumile hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.

6.4.  Kui ostetud toode mistahes põhjusel ei sobi, on õigus toode tagastada Septicumi lattu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja kahjustamata.

6.5.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Septicum kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Septicumi. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.6.  Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Septicumil õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1.  Septicum OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.

7.2.  Kliendil tuleb esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@septicum.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.3.  Septicum OÜ ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Septicum OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Septicum OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

7.4.  Septicum ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest sh kui viivitus tuleneb kiendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest.

7.5.  Septicumi ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Põlva maakohtusse. Kohtualluvuse kokkulepe on sõlmitud mh juhuks, kui ostja asub pärast kokkuleppe sõlmimist elama välisriiki või kui viib sinna üle oma tegevuskoha või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

9. MÜÜGIGARANTII

9.1. Müügigarantii andja annab kaubale müügigarantii vastavalt käesolevatele tingimustele. Tarbijaks käesolevate tingimuste tähenduses on füüsiline isik juhul, kui kauba ost ei seondu tema iseseisva majandusvõi kutsetegevuse läbiviimisega.

9.2. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, korraldab müügigarantii andja kauba tasuta parandamise.

9.3. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis müügigarantii andja asendab kauba tasuta.

9.4. Kui Kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu (eelkõige juhul, kui sama kaupa enam ei toodeta), siis tagastab müügigarantii andja Kauba eest makstud raha.

10. Müügigarantii ei kehti, kui:

10.1. Kauba viga on tingitud väärkasutusest;

10.2. Kauba viga on tingitud loomulikust kulumisest;

10.3. Kauba viga on tingitud ebaharilikust väliskeskkonna mõjust;

10.4. Kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);

10.5. Kauba viga on tingitud kauba kasutujuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis toodud juhiste järgimata jätmisest;

11. Müügigarantii lõpeb:

11.1. Müügigarantii tähtaja möödumisel;

11.2. Kauba parandamisel või parandamise üritamisel muu isiku poolt kui müügigarantii andja.

11.3. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, on Kliendil õigus müügigarantii tähtaja jooksul pöörduda Septicumi klienditoe poole.

11.4. Müügigarantii andja esindusse pöördumisel peab Klient üle andma parandamiseks kauba ja kirjeldama ilmnenud viga. Müügigarantii andja esinduse nõudel peab Klient esitama kauba ostmise aega tõendava dokumendi (nt arve või käesoleva tingimused).

11.5 Müügigarantii andja parandab kauba tasuta mõistliku tähtaja jooksul, mis ei ole pikem kui 60 päeva. Müügigarantii andja informeerib Klient sellest, et kaup on parandatud, telefoni või eposti teel. Peale parandamist saab Klient kauba kätte Septicumi esindusest, kuhu ta selle parandamiseks üle andis.

11.6 Kui Kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis informeerib müügigarantii andja sellest Klienti telefoni või eposti teel, teatades ka päeva, millal on varasemalt võimalik Kliendil kätte saad asendatud kaup. Klient saab asendatud kauba kätte samast esindusest, kuhu ta algse kauba parandamiseks üle andis.

11.7. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu ja müügigarantii andja on otsustanud tagastada kauba eest makstud raha, siis informeerib müügigarantii andja sellest Klient telefoni või e-posti teel. Klient on sellisel juhul kohustatud teatama oma arvelduskonto numbri, kuhu müügigarantii andja saaks tagastada kauba eest makstud raha. Müügigarantii andja tagastab raha 14 päeva jooksul arvates Kliendilt arvelduskontonumbri saamisest. Raha tagastamine kolmanda isiku arvelduskontole on võimalik üksnes Kliendi kirjaliku avalduse alusel.

11.8. Müügigarantii andja ei hüvita Kliendile kauba transpordikulusid ega kahju, mis tekib Kliendil seoses kauba kasutamise võimatusega selle rikkisoleku ja parandamise aja jooksul. Mitte ühelgi juhul ei hüvita müügigarantii andja Kliendile saamata jäänud tulu.

11.9. Müügigarantii tähtaeg pikeneb ajavahemiku võrra, millal kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab Klient poolt kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, millal müügigarantii andja informeerib Klient sellest, et kaup on parandatud.

11.10 Kui müügigarantii andja asendab tasuta kauba, siis ei alga asendatud kauba suhtes müügigarantii tähtaja kulgemine uuesti. Algne müügigarantii pikeneb sellisel juhul ajavahemiku võrra, millal algne kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab Kliendi poolt algse kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, mil müügigarantii andja informeerib Klienti sellest, et asendatud kaup on võimalik kätte saada.

11.11 Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on tarbijast Kliendil ka muud seadusest tulenevad õigused.